نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

 

 

1- امور مربوط به گرنت، طرح های پژوهشی

2- امور مربوط به ارتباط با صنعت

3- امور مربوط به دانشجویان پژوهش محور و پسا دکترا

4- دبیر کمیته منتخب

5- برگزاری سمینارها و کارگاه های پژوهشی

6- امور مربوط به پورتال داشکده

7- عضو حقوقی هیات تحریریه و مجلات دانشکده

8- امور مربوط به کتابخانه داشکده

9- امور مربوط به مرکز کامپیوتر دانشکده

10- امور مربوط به آزمایشگاه های تحقیاتی

11- امور مربوط به فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان

12ـ تاییده مقالات دانشجویان دکتری برای دفاع
 
13ـ امور مربوط به همانند جویی پایان نامه ها
 
14ـ مسئول آمار دانشکده 
 
15ـ امور مربوط به خرید تجهیزات آزمایشگاه های تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
 
16ـ مسئول برگزاری جلسات کمیته اخلاق
 
17ـ مسئول برگزاری جلسات HSE

 

1- امور مربوط به گرنت، طرح های پژوهشی

2- امور مربوط به ارتباط با صنعت

3- امور مربوط به دانشجویان پژوهش محور و پسا دکترا

4- دبیر کمیته منتخب

5- برگزاری سمینارها و کارگاه های پژوهشی

6- امور مربوط به پورتال داشکده

7- عضو حقوقی هیات تحریریه و مجلات دانشکده

8- امور مربوط به کتابخانه داشکده

9- امور مربوط به مرکز کامپیوتر دانشکده

10- امور مربوط به آزمایشگاه های تحقیاتی

11- امور مربوط به فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان

12ـ تاییده مقالات دانشجویان دکتری برای دفاع
 
13ـ امور مربوط به همانند جویی پایان نامه ها
 
14ـ مسئول آمار دانشکده 
 
15ـ امور مربوط به خرید تجهیزات آزمایشگاه های تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
 
16ـ مسئول برگزاری جلسات کمیته اخلاق
 
17ـ مسئول برگزاری جلسات HSE