معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 

نام و نام خانوادگی: دکتر احسان شاکرزاده

گروه آموزشی: شیمی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی:e.shakerzadeh@scu.ac.ir

صفحه شخصی

شرح وظایف

۱- بررسی و تایید مقالات مجلات، کنفرانسی، ثبت اختراع و کتب و ...

۲- امور مربوط به گرنت سالانه

۳- امور مربوط به ارتباط با صنعت و جامعه

۴- مسئول برگزاری کمیته اخلاق در پژوهش

۵- دبیر کمیته منتخب و عضو کمیته تخصصی

۶- صدور انواع معرفی نامه به صنایع جهت کارآموزی، کارورزی، شبکه آزمایشگاهی

۷- برگزار کننده سمینارها و برنامه های هفته پژوهش و فناوری

۸- برگزار کننده سمینارها و وبینارهای علمی در طول سال تحصیلی

۹-مسئول برگزاری جلسات HSE و انجام امور مربوط به آن

۱۰-امور مربوط به طرح های پژوهشی دانشکده و عضو کمیسیون طرح های پژوهشی دانشگاه

۱۱-امور مربوط به کتاب های تدوین شده دانشکده

۱۲- امور مربوط به شبکه و اینترنت و پرتال دانشکده

۱۳- امور مربوط به تجهیز و تعمیر ابزار آزمایشگاهی

۱۴-مسئول آمار پژوهشی و آمار سالیانه دانشکده

۱۵- عضو شورای پژوهشی دانشکده

۱۶مسئول صدور گواهی شرکت در سمینارهای علمی و ایمنی در آزمایشگاه

۱۷- هماهنگ کننده در جلسه برنامه پنج ساله

۱۸- امور مربوط به کتابخانه دانشکده 

19- امور مربوط به دانشجویان بین المللی

20- امور مربوط به پژوهشگران پسا دکتری و دکتری پژوهش محور