معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدصبائیان

گروه آموزشی: فیزیک

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی:sabaeian@scu.ac.ir

شرح وظایف

 

1- امور مربوط به گرنت، طرح های پژوهشی

2- امور مربوط به ارتباط با صنعت

3- امور مربوط به دانشجویان پژوهش محور و پسا دکترا

4- دبیر کمیته منتخب

5- برگزاری سمینارها و کارگاه های پژوهشی

6- امور مربوط به پورتال داشکده

7- عضو حقوقی هیات تحریریه و مجلات دانشکده

8- امور مربوط به کتابخانه داشکده

9- امور مربوط به مرکز کامپیوتر دانشکده

10- امور مربوط به آزمایشگاه های تحقیاتی

11- امور مربوط به فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان

12ـ تاییده مقالات دانشجویان دکتری برای دفاع
13ـ امور مربوط به همانند جویی پایان نامه ها
14ـ مسئول آمار دانشکده 
15ـ امور مربوط به خرید تجهیزات آزمایشگاه های تحصیلات تکمیلی و پژوهشی
16ـ مسئول برگزاری جلسات کمیته اخلاق
17ـ مسئول برگزاری جلسات HSE