اداره خدمات عمومی

 

نام و نام خاوادگی: بابک مرادی

سمت: مسئول خدمات

تلفن تماس داخلی: 3506

شرح وظایف: :

 نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی اعم از: تنظیف، تاسیسات، فضای سبز و همکاری در برگزاری هرچه بهتر آزمون ها در دانشکده علوم

نام و نام خاوادگی: رضا علی راهداری

کارمند تاسیسات

تلفن تماس داخلی: 3506

نام و نام خاوادگی: ناصر مرادی

کارمند تاسیسات

تلفن تماس داخلی: 3506

نام و نام خاوادگی: کاظم پابسته

کارمند خدمات

تلفن تماس:3506

نام و نام خاوادگی: غلامرضا الاسوند

کارمند خدمات

تلفن تماس داخلی: 3506

نام و نام خانوادگی:  عبدالنبی عفری

سمت: باغبان

تلفن تماس داخلی: 3506

ام و نام خانوادگی:  مسعود صافی

 کارمند خدمات

تلفن تماس داخلی: 3506