تماس با ما

حوزه ریاست دانشکده

 

آدرس: بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران- دانشکده علوم- کد پستی: 6135743337

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم پست الکترونیکی
آقای دکترداود افشار رئیس دانشکده علوم 3500 061-33226449 da_afshar@scu.ac.ir

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 آدرس: بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران- دانشکده علوم-  واحد آموزش - کد پستی: 6135743135

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم پست الکترونیکی
خانم دکتر سعادت رستگارزاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 3515-3512-3513-3514

 

06133226446

 

rastegarz@scu.ac.ir

 

 

حوزه معاونت پژوهش ، فناوری و ارتباط با جلامعه

 

آدرس: بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران- دانشکده علوم- دفتر معاونت پژوهش ، فناوری و ارتباط با جامعه - کد پستی: 6135743337

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم پست الکترونیکی
آقای دکتر محمد صبائیان معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه 3511

061-33226441

061-33226444

sabaeian@scu.ac.ir

 

دفترچه تلفن

تماس با ما

 

گروه های آموزشی

عنوان گروه نام و نام خانوادگی مدیر گروه شماره داخلی شماره مستقیم پست الکترونیکی
گروه شیمی دکتر بابک مختاری 3521 061-33226442 chem.info@scu.ac.ir
گروه فیزیک دکتر آمنه آهنگرپور 3550 061-33226440 dpt.phy@scu.ac.ir
گروه زیست شناسی دکتر لطف الله خواجه پور 3590 061-33226445 dpt.biology@scu.ac.ir