دبیرخانه

 
 

نام و نام خانوادگی: الهام حویزاوی

سمت: مسئول دبیرخانه

تلفن تماس: 3504

شرح وظایف: مسئول دبیرخانه - مسئول امور دفتری و بایگانی - اپوراتور دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: جمیل منصوری

سمت: نامه رسان

تلفن تماس:3500

شرح وظایف: