دبیرخانه

 
 

 خانم الهام حویزاوی

 مسئول دبیرخانه

 تلفن تماس داخلی: 3504

 شرح وظایف:

  • مسئول دبیرخانه
  •  مسئول امور دفتری و بایگانی
  •  اپراتور دبیرخانه

 آقای جمیل منصوری

  نامه رسان

 تلفن تماس داخلی: 3500

 شرح وظایف: 

  • ارسال و دریافت نامه های اداری به واحدهای دانشکده و دانشگاه 
  • انجام امور مرتبط با دبیرخانه