دفتر رئیس دانشکده

 آقای سید میلاد موسوی

 مسئول دفتر ریاست دانشکده

 شماره تماس داخلی: 3500

 شماره تماس مستقیم: 33226449-061

شماره فکس:33226450-061