دفتر رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی: شیدا شفیعی

سمت: مسئول دفتر ریاست دانشکده

شماره تماس داخلی: 3500

شماره تماس مستقیم: 3360018