امور پژوهشی

مشاهده و دانلود

گرنت

اسناد
عنوان توضیح دانلود
نحوه امتیاز دهی گرنت دانلود (1,082.9k)
نحوه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی96 دانلود (233.6k)

مشاهده و دانلود

اخلاق پژوهشی بر روی آزمودنی ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه کمیته اخلاق پژوهشی بر روی آزمودنی ها دانلود (437.8k)