فعالیت های آموزشی

 


1- ثبت نام اولیه دانشجویان جدید الورود
2- ثبت دروس نیمسال تحصیلی و ارسال آن به دفتر برنامه ریزی و گروههای مربوطه
3- ثبت انتخاب واحد کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی
4- حذف و اضافه دروس دانشجویان طبق تقویم آموزشی
5- حذف تکدرس طبق تقویم آموزشی
6- صدور مرخصی ، معرفی به استاد و ارسال فرم های حذف ترم ، حذف پزشکی ، ماده 3 و مجوز زیر حد نصاب واحدهای درسی دانشجویان به آموزش کل 
7- تحویل فرم های میهمانی ، انتقال دائم و تغییر رشته به دانشجویان ذینفع
8- چک کردن کلاس های درس در موعد مقرر
9- بررسی و ارسال مدارک فارغ التحصیلی به آموزش کل
10- اعلام آمار دانشجویان فعال در هر نیمسال
11- ارسال نفرات اول تا سوم به دفتر استعداد های درخشان در یک سال تحصیلی
12- ارسال نفرات اول تا سوم دانشجویان شبانه به دفتر آموزش های آزاد جهت دریافت تخفیف
13- ارسال نفر اول فارغ التحصیل به تفکیک رشته جهت ارائه به سازمان سنجش آموزش کشور 
14- اعلام برنامه امتحانات پایان هر نیمسال و ارسال آن به واحدهای مربوطه
15- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان 
16- انجام امور مربوط به حق التدریس و ارسال آن به دفتر برنامه ریزی 
17- محاسبه بدهی دانشجویان نوبت دوم ( شبانه )
18- انجام اموردانشجویی مربوط به کمک هزینه تحصیلی ( وام دانشجویی ) و غیره