کارکنان معاونت آموزشی

 

نام و نام خانوادگی: جعفر ظاهری راد

سمت: کارشناس مسئول آموزش

تلفن تماس:3513

 

نام و نام خانوادگی: زهرا ماکنالی

سمت: کارشناس رشته فیزیک

تلف تماس:3514

 

نام و نام خانوادگی: سحر سلطانی

سمت: اپراتور دبیرخانه آموزش

تلف تماس: 3513

 

نام و نام خانوادگی:ابوذر صادقی

سمت: کارشناس رشته شیمی

تلف تماس: 3512

 

نام و نام خانوادگی: روح اله عبادی

سمت: کارشناس رشته زیست شناسی

تلفن تماس: 3513

 

نام و نام خانوادگی: سید سعید موسوی

سمت: متصدی امور بایگانی

تلفن تماس:3513