معرفی کمیته منتخب

 

 

نام و نام خانوادگی سمت عکس تلقن تماس
آقای دکتر داود افشار رئیس کمیته منتخب 3500
آقای دکتر محمد صبائیان دبیر کمیته منتخب 3511
خانم اعظم عبدالرسولی کارشناس کمیته منتخب 3503

 

معرفی کمیسیون تخصصی

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
خانم دکتر ناهید پوررضا رئیس کمیسیون تخصصی 3521
آقای دکتر صبائیان دبیرکمیته منتخب 3511
آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد عضو متخصص کمیسیون  3550
آقای دکتر احمدعلی معاضدی عضو متخصص کمیسیون  3590
آقای دکتر ذبیح الله مهدوی فر عضو متخصص کمیسیون  3521
خانم اعظم عبدالرسولی کارشناس کمیسیون تخصصی 3503

 

امور کمیته منتخب

کمیته منتخب

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شناسنامه علمی آموزشی به رسمی قطعی دانلود (50.6k)
فایل شماره 1-تبدیل وضعیت دانلود (74.5k)
96.09 دانلود (48.9k)
جدول آموزشی به رسمی قطعی دانلود (1,346.0k)
گزارشنامه علمی عضو هیات علمی جهت ارتقا به دانشیاری و استادی دانلود (1,424.0k)
شیوه نامه آئین نامه ارتقا دانلود (2,462.3k)
آئین نامه ارتقاء رتبه دانلود (24,858.0k)

معرفی کمیته ترفیعات

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد رئیس کمیته ترفیعات 3500
خانم دکتر ناهید پوررضا عضو کمیته ترفیعات 3521
آقای دکتر حسین معتمدی عضو کمیته ترفیعات 3611
خانم اعظم عبدالرسولی کارشناس کمیته ترفیعات 3503

 

 

کمیته ترفیعات

ترفیع

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم گزارش عملکرد دانلود (757.0k)
شیوه امتیاز دهی دانلود (141.5k)
شیوه نامه ترفیع96 دانلود (197.9k)

کمیته جذب هیات علمی

جذب

اسناد
عنوان توضیح دانلود
گزارشنامه علمی به رسمی آزمایشی دانلود (1,367.0k)
شناسنامه علمی دانلود (48.7k)
خلاصه جداول دانلود (47.9k)