معرفی کمیته منتخب

 

 

نام و نام خانوادگی سمت عکس تلقن تماس
آقای دکتر ولی اله نوبخت رئیس کمیته منتخب 3500
آقای دکتر احسان شاکرزاده دبیر کمیته منتخب 3511
خانم شیدا شفیعی کارشناس کمیته منتخب 3503

 

معرفی کمیسیون تخصصی

 

نام و نام خانوادگی سمت
خانم دکتر ناهید پوررضا رئیس کمیسیون تخصصی
آقای دکتر صبائیان دبیرکمیته منتخب
آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد عضو متخصص کمیسیون 
آقای دکتر احمدعلی معاضدی عضو متخصص کمیسیون 
آقای دکتر ذبیح الله مهدوی فر عضو متخصص کمیسیون 
خانم شیدا شفیعی کارشناس کمیسیون تخصصی

 

امور کمیته منتخب

کمیته منتخب

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فایل شماره 1-تبدیل وضعیت دانلود (74.5k)
شناسنامه علمی آموزشی به رسمی قطعی دانلود (50.6k)
96.09 دانلود (48.9k)
جدول آموزشی به رسمی قطعی دانلود (1,346.0k)
گزارشنامه علمی عضو هیات علمی جهت ارتقا به دانشیاری و استادی دانلود (1,424.0k)
شیوه نامه آئین نامه ارتقا دانلود (2,462.3k)
آئین نامه ارتقاء رتبه دانلود (24,858.0k)

معرفی کمیته ترفیعات

نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر احسان شاکرزاده رئیس کمیته ترفیعات
خانم دکتر حمید گله داری عضو کمیته ترفیعات
آقای دکتر منصور فربد عضو کمیته ترفیعات
خانم شیدا شفیعی کارشناس کمیته ترفیعات

 

 

کمیته ترفیعات

ترفیع

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم گزارش عملکرد دانلود (757.0k)
شیوه امتیاز دهی دانلود (141.5k)
شیوه نامه ترفیع96 دانلود (197.9k)

کمیته جذب هیات علمی

جذب

اسناد
عنوان توضیح دانلود
گزارشنامه علمی به رسمی آزمایشی دانلود (1,367.0k)
شناسنامه علمی دانلود (48.7k)
خلاصه جداول دانلود (47.9k)