ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی:دکتر داود افشار

گروه آموزشی:فیزیک

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی:da_afshar@scu.ac.ir