همکاران علمی خارج از کشور

 

همکاران علمی خارج از کشور:

                                                                    Han Zhang, Professor of Optics and Photonics, Director      

 

                                                                                                           Nuno Peres, Professor of physics     

 

                                                                                                                                             Carmel Abrahams    

 

                                                                                                                                                    Peter Mayer      

 

                                                                                                                                                 Maciej Kubicki  

                                                                                                                                   

                                                                                                                         Artem R. Oganov, Skolkovo     

  

                                                                                                                       Thomas Frederiksen, Donostia 

 

                                                                                                                                               Gilles Frapper 

 

                                                                                                                                                   Robert Gable 

 

                                                                                                                                                Jim Simpson  

    

                                                                                                                                    Krzysztof Woźniak        

 

                                                                                                                                     Ernesto Chigo    

 

 

                                                                                                                                         Minh Tho Nguyen  

 

                                                                                                                                          Long Van Duong  

 

                                                                                                                                  Ana M. Sastre Requena 

 

                                                                                                                                   . Davide M. Proserpio    

 

                                                                                                                                              . Lucia Carlucci   

 

                                                                                                                                       Pierluigi Mercandelli  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیوه نامه

شیوه نامه پذیرش و ثبت نام غیر بورسیه اتباع غیر ایرانی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه پذیرش و ثبت نام غیر بورسیه اتباع غیر ایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور دانلود (3,203.8k)