حسابداری

نام و نام خانوادگی:

 مسئول حسابداری 

تلفن  تماس داخلی: 3508

شرح وظایف:

  • دریافت کلیه درآمدها و انجام هزینه های دانشکده علوم