حسابداری

نام و نام خانوادگی :سید حکیم موسوی

سمت : مسئول حسابداری 

شرح وظایف: دریافت کلیه درآمدها و انجام هزینه های دانشکده علوم

تلفن داخلی:3508