اموال دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: کاظم سلمان نیا

سمت: مسئول امور اموال دانشکده

شرح وظایف: تهیه فرم جابجایی اموال، تهیه و صب برچسب اموال، ثبت اموال اسقاطی و خریداری شده، تهیه فرم 16 اموال

تلفن داخلی:3506