اموال دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: کاظم سلمان نیا

مسئول امور اموال دانشکده

تلفن  تماس داخلی:3506

شرح وظایف: 

  • تهیه فرم جابجایی اموال
  • تهیه و نصب برچسب اموال
  • ثبت اموال اسقاطی و خریداری شده
  • تهیه فرم 16 اموال