معاونین پژوهشی قبلی

 

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رتبه علمی از تاریخ تا تاریخ
آقای دکتر منوچهر چیت سازان دکتری زمین شناسی استاد    
آقای دکتر هوشنگ پرهام دکتری شیمی استاد 1383 1385
خانم دکتر ناهید پوررضا دکتری شیمی استاد    
خانم دکتر طاهره صداقت دکتری شیمی استاد 1392 1395
خانم دکتر سعادت رستگارزاده دکتری شیمی استاد 1395 1397
آقای دکتر محمد صبائیان دکتری فیزیک دانشیار 1397 1401