کارکنان معاونت پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: اعظم عبدالرسولی

سمت: کارشاس پژوهشی و کمیته منتخب

تلفن تماس: 3503

شرح وظایف: