کارکنان معاونت پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: اعظم عبدالرسولی

سمت: کارشناس کمیته منتخب

تلفن تماس: 3503

 

نام و نام خانوادگی: محمد امین لیاقت

سمت: کارشناس پژوهشی 

تلفن تماس: 3511