امور تحصیلات تکمیلی

فرم های مربوط به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم طرح درس ویژه درس_های تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانلود (27.5k)
فرم معرفی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد روزانه به دانشکده-1 دانلود (43.5k)
فرم معرفی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد روزانه به دانشکده دانلود (43.5k)
فرم تقاضای ثبت نام ارشد-1 دانلود (184.2k)
فرم تقاضای ثبت نام ارشد دانلود (47.0k)
جدول ثبت نام ارشد-1 دانلود (147.9k)
جدول ثبت نام ارشد دانلود (49.0k)

کارشناسی ارشد

امور تحصیلات تکمیلی-کارشناسی ارشد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم مراحل تمدید سنوات پنجم و ششم11 دانلود (308.5k)
ثبت اطلاعات فرد خارج از دانشگاه دانلود (191.8k)
فرم های قبل از جلسه دفاع- ارشد دانلود (215.2k)
مدارک سر جلسه دفاع دانلود (338.5k)
مدارک بعد از جلسه دفاع دانلود (302.2k)
شیوه نگارش پایان نامه دانلود (164.9k)
فرم تمدید سنوات کارشناسی ارشد-1 دانلود (39.1k)
فرم تمدید سنوات کارشناسی ارشد دانلود (29.5k)
توصیه نامه کارشناسی ارشد دانلود (162.9k)
فرم جدید طرح پیشنهادی پایان نامه(پروپوزال)-1 دانلود (91.9k)
فرم جدید طرح پیشنهادی پایان نامه(پروپوزال) دانلود (199.9k)
چک لیست کارشناسی ارشد دانلود (232.8k)

دکتری

امور تحصیلات تکمیلی- دکتری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه بازنگری شده مربوط به دانشجویان دوره دکترای تخصصی دانلود (475.8k)
شیوه نگارش پایان نامه دانلود (150.9k)
ثبت اطلاعات فرد خارج از دانشگاه دانلود (191.8k)
فرم های قبل از جلسه دفاع دانلود (604.5k)
فرم های سر جلسه دفاع دانلود (370.2k)
تمدید سنوات دکتری-1 دانلود (59.2k)
تمدید سنوات دکتری دانلود (29.5k)
فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجو-2 دانلود (32.8k)
فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجو دانلود (39.0k)
توصیه نامه دکتری دانلود (160.3k)
سوگندنامه دانلود (241.4k)
فرم جدید طرح پیشنهادی پایان نامه(پروپوزال)-1 دانلود (91.9k)
فرم جدید طرح پیشنهادی پایان نامه(پروپوزال) دانلود (199.9k)
فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجو-1 دانلود (27.5k)
چک لیست دکتری دانلود (256.5k)