راهنما

 

 (معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی جهت انجام امور پژوهشی و آموزشی می توانند طبق راهنمای ذیل از آیین نامه، شیوه نامه و فرم ها استفاده نمایند:

* توجه :

فایل آیین نامه های آموزشی، گردش کار های پژوهشی و فرم ها، برای دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد به تفکیک مقطع تحصیلی در پروتال دانشکده علوم در قسمت تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است. دانشجویان با مطالعه موارد ذکر شده می توانند از نحوه چگونگی انتخاب استاد راهنما، استاد مشاور و نحوه برگزاری آزمون جامع و دفاعیات (پروپوزال و پایان نامه) دکتری و کارشناسی ارشد آگاه گردند.

 

کارشناسی ارشد

* آیین نامه ها

* گردش کارها

 1. شیوه نگارش پایان نامه
 2. گردش کار نحوه ارائه پروپوزال
 3. گردش کار نحوه برگزاری جلسه دفاع

* فرم ها

 1. فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال)
 2. فرم درخواست استاد مشاور
 3. فرم های قبل از جلسه دفاع (فرم 1 و 2) و در حین بر گزاری جلسه دفاع (صورتجلسه و ارزشیابی)
 4. فرم تغیر عنوان (در صورت نیاز)
 5. فرم گزارش نظارت نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 

 

دکتری تخصصی

* آیین نامه ها

* گردش کارها

 1. شیوه نگارش پایان نامه
 2. گردش کار نحوه برگزاری آزمون جامع
 3. گردش کار نحوه ارائه پروپوزال
 4. گردش کار نحوه برگزاری جلسه دفاع

* فرم ها

 1. فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال)
 2. فرم درخواست استاد مشاور
 3. فرم های قبل از جلسه دفاع (فرم 1 و 2) و در حین بر گزاری جلسه دفاع (صورتجلسه و ارزشیابی)
 4. فرم تغیر عنوان (در صورت نیاز)
 5. فرم گزارش نظارت نماینده تحصیلات تکمیلی (آزمون جامع، پروپوزال، پایان نامه)