گروه شیمی

پسادکترا

1

نام و نام خانوادگی: خانم دکترهاجر علیرضایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک اتمی و مولکولی با گرایش پلاسما                                                                                    

استاد مربوطه: دکتر محمد صبائیان

شروع دوره: از مهرماه 1400

موضوع پژوهش: طراحی و ساخت یک طیف سنج نشری با توان تفیک بسیار بالا 

 

2

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر متینه قمی   

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری شیمی تجزیه

استاد مربوطه: خانم دکتر ناهید پوررضا

مدت دوره: از آبان ماه ۱۳۹۷

موضوع پژوهش: طراحی حسگر بر پایه پلیمرهای هوشمند و هیدروژل های فیلمی عامل دار شده با نانو ذرات مختلف جهت اندازه گیری بیومارکرها، داروها و نمونه های بیولوژیکی

3

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر رضوان کردونی       

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی

استاد مربوطه: آقای دکتر علیرضا کیاست

مدت دوره: از آذرماه۱۳۹۷

موضوع پژوهش: سنتز نانو جاذب های مختلف و بررسی کاربردهای آنها در پاکسازی آبهای آلوده به مواد نفتی

 

 

4

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر ابوالفضل شجاعی           

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری شیمی فیزیک

استاد مربوطه: آقای دکتر ذبیح اله مهدوی فر

مدت دوره: از سال۱۳۹۷

موضوع پژوهش: مطالعه پیش بینی ساختارهای دوبعدی جدید، رویکرد محاسباتی

 

5

نام و نام خانوادگی: خانم دکترطیبه تامرادی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی                                                                                       

استاد مربوطه: آقای دکتر علیرضا کیاست و آقای دکتر ولی اله نوبخت

مدت دوره: از آبان ماه ۱۳۹۸

موضوع پژوهش: تهیه بیودیزل با استفاده از کاتالیست های جدید و سبز بر پایه گرافن اکساید مغناطیسی

 

 

 

دکتری پژوهش محور

این گروه در حال حاضر فاقد دانشجوی دکتری پژوهش محور می باشد.

گروه فیزیک

پسادکترا

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی کاظمی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری نجوم و اختر فیزیک  از دانشگاه فردوسی مشهد

استاد مربوطه: آقای دکتر مهدی کردزنگنه

مدت دوره: از اسفندماه۹۷ تا اسفندماه۹۸

موضوع پژوهش: جواب های ایستای فراتر از لاولاک

  فایل رزومه   

 

دکتری پژوهش محور

این گروه در حال حاضر فاقد دانشجوی دکتری پژوهش محور می باشد.

گروه زیست شناسی

پسادکترا

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر هدی پارسا

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری                                                             

استاد مربوطه: آقای دکتر احمدعلی معاضدی

مدت دوره: ازمهر ماه ۱۳۹۸

موضوع پژوهش: بررسی سلولهای بنیادی بر عملکرد فیزیولوژی و رفتاری در موش های صحرایی مدل آلزایمر

 

دکتری پژوهش محور

صفحه در حال تکمیل اطلاعات می باشد