مجله‌ پژوهش سیستم های بس ذره ای

 

مجله‌ پژوهش سیستم های بس ذره ای

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICeST

سردبیر:دکتر ایرج کاظمی نژاد 

مدیر مسئول:دکتر مرتضی زرگر شوشتری

کارشناس نشریه :شیرین شینی کرم 

شروع انتشار: 1390

این مجله نتایج حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی جدید کلیه پژوهشگران و محققین در زمینه‌های متنوع سیستم‌های بس‌ذره‌ای تجربی‏، نظری و محاسباتی در شاخه‌های مختلف شامل فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی- مولکولی، ترمودینامیک و مکانیک آماری، فیزیک هسته‌ای، علم مواد، اطلاعات کوانتومی و شاخه‌های میان‌رشته‌ای مرتبط را پس از طی فرآیند داوری به چاپ می‌رساند.

مطالب قابل چاپ به صورت مقاله، مقاله­ کوتاه، نقد مقاله و مقاله­  مروری پذیرفته خواهند شد.

جهت مشاهده سایر اطلاعات به سامانه نشریه مراجعه نمائید:

                    سامانه نشریه (علمی پژوهشی ) پژوهش سیستم های بس ذره ای

                                              http://jrmbs.scu.ac.ir/