راهنمای استفاده از سامانه همانندجو

سامانه همانندجو

اسناد
عنوان توضیح دانلود
لیست همانندجو اعضاء هیات علمی دانشکده علوم دانلود (73.0k)
فرآیند کاربر همانند جو دانلود (115.2k)
همانندجو برای اساتید دانلود (2,231.8k)
راهنمای سامانه همانندجو برای کاربران دانلود (953.4k)
راهنمای ایرانداک دانلود (840.9k)