معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعلی

 

                               

  نام و نام خانوادگی:  دکتر محمد شفیعی

استایار بیوشیمی

پست الکترونیکی:m.shafiei@scu.ac.ir

صفحه شخصی