شرح وظایف معاونت پژوهش، فناوری و..

1- بررسی و تایید مقالات مجلات، کنفرانسی، ثبت اختراع و کتب و ...

2- امور مربوط به گرنت سالانه

3- امور مربوط به ارتباط با صنعت و جامعه

4- مسئول برگزاری کمیته اخلاق در پژوهش

5- دبیر کمیته منتخب و عضو کمیته تخصصی

6- صدور انواع معرفی نامه به صنایع جهت کارآموزی، کارورزی، شبکه آزمایشگاهی

7- برگزار کننده سمینارها و برنامه های هفته پژوهش و فناوری

8- برگزار کننده سمینارها و وبینارهای علمی در طول سال تحصیلی

9-مسئول برگزاری جلسات HSE و انجام امور مربوط به آن

10-امور مربوط به طرح های پژوهشی دانشکده و عضو کمیسیون طرح های پژوهشی دانشگاه

11-امور مربوط به کتاب های تدوین شده دانشکده

12- امور مربوط به شبکه و اینترنت و پرتال دانشکده

13- امور مربوط به تجهیز و تعمیر ابزار آزمایشگاهی

14-مسئول آمار پژوهشی و آمار سالیانه دانشکده

15- عضو شورای پژوهشی دانشکده

16مسئول صدور گواهی شرکت در سمینارهای علمی و ایمنی در آزمایشگاه

17- هماهنگ کننده در جلسه برنامه پنج ساله

18- امور مربوط به کتابخانه دانشکده علوم