معاونین آموزشی قبلی

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی از تاریخ تا تاریخ
آقای مهندس قدوسی فوق لیسانس فیزیک 1378 1380
آقای دکتر منصور فربد دکتری فیزیک 1380 1383
آقای دکتر منوچهر چیت سازان دکتری زمین شناسی 1383 1386
آقای دکتر علی سینا فوق لیسانس زمین شناسی 1386 1388
آقای دکتر سعیدرضا خاتمی دکتری ژنتیک 1388 1393
آقای دکتر حسین معتمدی دکتری زیست شناسی 1393 1395
آقای دکتر داود افشار دکتری فیزیک 1395 1397
خانم دکتر سعادت رستگارزاده دکتری شیمی 1397 1401