معاونین آموزشی قبلی

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی از تاریخ تا تاریخ
آقای مهندس قدوسی فوق لیسانس فیزیک مربی 1378 1380
آقای دکترمنصور فربد دکتری فیزیک استاد 1380 1383
آقای دکتر منوچهر چیت سازان دکتری زمین شناسی استاد 1383 1386
آقای دکتر علی سینا فوق لیسانس زمین شناسی مربی 1386 1388
آقای دکترمحمدرضا خاتمی دکتری ژنتیک داشیار 1388 1393
آقای دکترحسین معتمدی دکتری زیست شناسی استاد 1393 1395
آقای دکتر داود افشار دکتری فیزیک دانشیار 1395 1397
خانم دکتر سعادت رستگارزاده دکتری شیمی استاد 1397 تا کنون