معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 نام و نام خانوادگی:  دکتر محمد شفیعی

استادیار بیوشیمی

پست الکترونیکی: m.shafiei@scu.ac.ir

صفحه شخصی