کارکنان کتابخانه

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

عکس

محمدعلی طهماسبی

رئیس کتابخانه

3507

شبنم دادخواه

متصدی بخش فهرست نویسی فارسی

3507

لیلا رشید زاده

متصدی امور پایان نامه ها

3507

اسکندر نواصری

خدمات کتابخانه

3507