اعضای هیات علمی

حمدالله صالحی

حمدالله صالحی

استاد
شماره تماس: 0613-3331040
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

فیزیک ماده چگال1