اعضای هیات علمی

حمدالله صالحی

حمدالله صالحی

حمدالله صالحی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0613-3331040
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
داود اقاعلی گل مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری، الکترونی، مغناطیسی، ترمودینامیکی و اپتیکی ترکیبات Co2YZ(Y=Zr, Hf & Z=As, Pb, Bi) در ساختارهای انبوهه و نانو دکتری
مینا باهنر بررسی ویژگی های ساختاری، الکترونی ، اپتیکی و مغناطیسی ترکیبات دوتایی MC( M=Ba,Ca,Sr) کارشناسی ارشد
محمدمهدی جامعی بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ترکیبات نیم فلزی MS(M=Li,Na,K)با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی کارشناسی ارشد
شهاب الدین حسینی بررسی و مطالعۀ اثر ناخالصی بر ویژگی های ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیبات ABO2(A=Cu,Ag;B=Al,Sc) و پتانسیل سنجی آن ها جهت استفاده در سلول های خورشیدی دکتری
فاطمه خادمیان بررسی ویژگی های ساختاری، الکترونی، اپتیکی و مغناطیسی ترکیبات دو فروئی RCrO3(R=Y,La) کارشناسی ارشد 1402/07/15
مریم عزیزی بررسی ویژگی‌‌های ساختاری، الکترونی، اپتیکی و ترموالکتریکی کلکوژنیدهای سه‌تایی(X=Cu, Ag) X2SiS3 در حالت انبوهه و نانو با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی دکتری
زینب فردعلیدادی مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری، الکترونی،اپتیکی و کشسانی ترکیب هویسلر NiMnSbبااستفاده ازروشFP-LAPW کارشناسی ارشد 1402/06/21
رضا محمدی لندی بررسی ویژگی های ساختاری،الکترونی و نوری در نانوساختارهای دی پتاسیم سولفید کارشناسی ارشد 1402/11/30
ناصر ابراهیمی مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی‌های ساختاری، الکترونی ومغناطیسی ساختارهای انبوهه و نانو-سطح عایق‌های توپولوژی سه‌تایی بر پایۀ قلع دکتری 1397/12/12
ماهرخ آریادوست بررسی ساختار نواری بلورهای فونونی دو بعدی با شبکه ی مارپیچی و سه بعدی با شبکه ی سه گوشی. دکتری 1393/10/28
ماهرخ اریادوست محاسبه ساختار الکترونی راخوی توزیع بار در سرامیک Sno2 با استفاده از تقریب تک الکترونی کارشناسی ارشد 1388/04/09
زینب ایزدی بررسی محاسباتی ویژگی های فیزیکی تلورید جیوه با استفاده از روش شبه پتانسیل کارشناسی ارشد 1392/11/27
نسترن اساره بررسی خواص الکترونی وساختارنوارهای انرژی CdBr2 با استفاده از روش ابتدا به ساکن کارشناسی ارشد 1389/10/13
فاطمه اسدی بررسی و مقایسۀ ویژگی های ساختاری، الکترونی و اپتیکی در ترکیبات ( UY2(Y=Ga,Geبا استفاده ازنظریۀ تابعی چگالی کارشناسی ارشد
فیروزه انیس حسینی محاسبه خواص الکترونی و ساختاری HgSe با استفاده از روش ابتدا به ساکن کارشناسی ارشد 1390/12/14
حجت اله باده یان بررسی ابتدا به ساکن ویژگی‌های الکترونی و ساختاری نانوسطوح حاوی آرسنیک و آنتیموان‏ ترکیباب III-V دکتری 1393/08/19
حجت اله باده یان بررسی خواص الکترونی و ساختار نوارهای انرژی اکسید پتریم با استفاده از مفاهیم اولیه کارشناسی ارشد 1388/06/22
نورالله بیننده بررسی درهم تنیدگی سیستم‌های اتمی دوالکترونی با استفاده از نظریة تابعی چگالی کارشناسی ارشد 1394/11/03
صغری بهرامی ده توتی مطالعه ی تفاوت ویژگی های ساختاری و الکترونی InAs درشکل های توده ای و نانومتری کارشناسی ارشد 1391/12/12
مژده بهروزی نژاد محاسبۀ ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کلکوژنیدهای استرانسیوم با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی اختلالی کارشناسی ارشد 1398/06/23
بهاره توکلی نژاد بررسی خواص الکترونی و ساختاری SrS با استفاده از روش شبه پتانسیل کارشناسی ارشد 1390/12/14
زهره جاودانی مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی‌های ساختاری و الکترونی ترکیب Si2BN و ساختارهای ناهمگون آن. دکتری 1399/06/26
زهره جاودانی بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی ترکیب مونوفریت استرانسیوم ( ) با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی کارشناسی ارشد 1391/12/12
حسن جندلی محاسبۀ ابتدا به ساکن ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و ترموالکتریکی ترکیب‌ پاد‌پرووسکیتSiCFe3 کارشناسی ارشد 1395/08/16
فاطمه سادات حجاز : بررسی ومحاسبه ی ویژگی های ساختاری والکترونی LaGaO_3با استفاده ازنظریه ی تابعی چگالی اختلالی کارشناسی ارشد 1390/12/10
عباس حسن بررسی ویژگی های ساختاری، الکترونی و اپتیکی هیدروکسید سدیم با استفاده ازرهیافت نظریۀ تابعی چگالی کارشناسی ارشد 1398/11/06
سمیه حسینی تعیین ساختار الکترونی و ساختار نوارهای انرژی ترکیب LaCrO_3 کارشناسی ارشد 1386/01/01
مرضیه حلوایی مبارکه محاسبۀ ویژگی های ساختاری، الکترونی, اپتیکی و ثابت های کشسانی ترکیب هویسلر( Co2CrZ(Z=Al,Ga با استفاده از روش FP-LAPW کارشناسی ارشد 1395/09/30
حمید ذکوی بررسی ویژگی‌های الکترونی و دینامیکی ترکیب FeAl با استفاده از روش شبه‌پتانسیل کارشناسی ارشد 1394/10/20
مریم زارعی محاسبه پارامترهای ساختاری و الکترونی ptN با استفاده از اصول اولیه کارشناسی ارشد 1387/01/01
روح الله زارع حسن آباد بررسی ویژگی‌های الکترونی، ساختاری ، اپتیکی و ترموالکتریکی ترکیبات در حالت انبوهه و سطح با استفاده از اصول اولیه دکتری 1396/02/25
ژولایی باخدا-نسیم بررسی ویژگی های فیزیکی تنگستن دی سولفید با استفاده از اصول اولیه کارشناسی ارشد 1393/11/05
سیده فردوس شجاعی نژاد اثر تقارن بر شکست منفی در بلورهای فونونی دو بعدی کارشناسی ارشد 1392/11/27
مریم شفیعی سروستانی محاسبۀ طیف تابش کانالی صفحه ای و محوری الکترون‌های نسبیتی از بلورهای ضخیم C، Si، Ge و W دکتری
شنبدی-امین بررسی ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کلسیم کربنات کارشناسی ارشد 1393/12/20
حسین طولابی نژاد بررسی خواص الکترونی و دینامیکی InP با استفاده از روش شبه پتانسیل کارشناسی ارشد 1389/06/28
امل عبداللهی محاسبۀ ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیب Na2​S کارشناسی ارشد 1394/10/20
حمیده عریمشی بررسی درهم تنیدگی با استفاده از نظریة تابعی چگالی برای سامانه‌های اتمی سه الکترونی کارشناسی ارشد 1398/06/25
علوی - مسعود بررسی برخی ویژگیهای فیزیکی گالیم بیسموت با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی کارشناسی ارشد 1393/10/27
محمد عین حصاری محاسبه ی خواص الکترونی و ساختار نواری Ti2InC با استفاده از روش شبه پتانسیل کارشناسی ارشد 1389/06/28
خدیجه غرباوی محاسبه ی ویژگی های الکترونی وساختاری نانولوله ی کربن آرمچیر (7,7) بااستفاده ازروش امواج تخت تقویت شده ی خطی با پتانسیل کامل کارشناسی ارشد 1391/04/13
مایده غریب ناصری بررسی درهم تنیدگی با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی کارشناسی ارشد 1392/11/27
زهرا قاسمی مجد محاسبه ویژگی های الکترونی وساختاری CdCl2 با استفاده از نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد 1389/10/13
عزیز کارگرزاده بررسی ساختار الکترونی و ساختار نوارهای انرژی در LiBC کارشناسی ارشد 1386/01/01
الهام کردستانی مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری،الکترونی،اپتیکی و مغناطیسی فریت بیسموت(BiFeO3) کارشناسی ارشد 1400/06/22
الهام گردانیان بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی نانوساختارهای (AgGaX2 (X=S, Se, Te با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی دکتری 1395/11/25
یاسمین لویمی مطلق مقایسة ویژگیهای ساختاری , الکترونی , اپتیکی و فونونی انبوهة تیتانیوم کاربیدو نانو ساختارهای آن کارشناسی ارشد 1395/11/16
رضا محمدی اسلامی مطالعه اثر هال در ابررسانای Yba_2CU_3O_7- کارشناسی ارشد 1384/01/01
شیوا مخاوات بررسی ویژگی های فیزیکی گالیم فسفید، با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی اختلالی کارشناسی ارشد 1392/11/27
راضیه میرسالاری بررسی ویژگی های ساختاری، الکترونی و اپتیکی پروسکیت مضاعف Sr2NiWO6 با استفاده از روش FP-LAPW کارشناسی ارشد
سکینه میزانی بررسی نظری رفتارگذار فاز ذرات بلور مایع لیوتروپیک محدود بین دو دیواره دکتری 1399/11/20
محمد معدلی بررسی ابتدا به ساکن آثار اتصال نانوساختارهای برخی فلزات نجیب بر روی گرافین دکتری 1395/02/27
مینا منتظری بررسی سازوکار جذب آب توسط نانولوله های کربنی به روش دینامیک ملکولی کارشناسی ارشد 1398/02/22
سیدصادق موسوی مطالعهی ویژگیهای ساختاری و الکترونی LiOH کارشناسی ارشد 1392/03/11
نرگس السادات موسوی نژاد بررسی ویژگی های ساختاری، الکترونی، اپتیکی و اثر ناخالصی بر ترکیبSbNSr3 دکتری 1400/06/21
حسن نظری بررسی خواص ساختاری و ساختار نوارهای انرژی نیمه رسانای منیزیم سولفید Mgse با استفاده از نظریه تابعه چگالی کارشناسی ارشد 1388/06/22
نادیا نواصر بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیبInN به روش شبه‌پتانسیل کارشناسی ارشد 1394/10/29
فاطمه هاشمی محاسبۀ ابتدا به ساکن ثابت های کشسانی ترکیبات (BeX(X=S,Se,Te کارشناسی ارشد 1395/04/05
یوسف وند-احمد اعتبارسنجی قانون ویدمان- فرانتس در ابررساناهای دانه ای در نزدیک و دور از دمای بحرانی دکتری 1395/12/02
شماره تماس: 0613-3331040
پست الکترونیکی: