اعضای هیات علمی

الهام حویزی

الهام حویزی

الهام حویزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 3609
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
غلامرضا بیجاوی پیوند سلول های شبه عصبی تمایزیافته از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از پالپ دندان انسان در کیتوسان و استفاده از رزماریک اسید در مدل بیماری آلزایمر در رت کارشناسی ارشد 1402/04/13
مرجان حریزاوی تهیه و شناسایی نانوذرات کیتوزان/آلژینات حاوی فیکوسیانین و بررسی اثرات آنها بر بیان HSP70 در سلول های بنیادی عصبی موش صحرایی کارشناسی ارشد
علیرضا دودانگه ای کاربرد همزمان بربرین و پیوند سلول های پیش ساز انسولین ساز مشتق شده از سلول های بنیادی آندومتر انسان بر داربست نانوالیاف برای کنترل بیماری دیابت در موش کارشناسی ارشد 1401/06/27
فاطمه عصار مقایسه کاربرد سلولهای پیش ساز انسولین ساز مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی آندومتر با اگزوزومهای استخراج شده از آنها برای کنترل بیماری دیابت در مدل حیوانی موش صحرایی کارشناسی ارشد
اعظم کریمی مقایسه ی سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی مغز استخوان، سلول های بنیادی عصبی، سلول های آستروسیت و اگزوزوم های مشتق از آن ها در بهبود علائم شناختی در موش های صحرایی نر بالغ مدل بیماری آلزایمر: مطالعه ی رفتاری، بیوشیمیایی، هیستولوژیک و الکتروفیزیولوژی دکتری
ثریا منجزی بدیل بررسی زیست سازگاری و پتانسیل داربست پلی کاپرولاکتون/ پلی اکریلونیتریل/کازئین در روند رشد و تمایز سلولهای استئوبلاستی مشتق شده از سلولهای بنیادی آندومتر انسان کارشناسی ارشد 1402/06/27
عماد نعیماوی کاربرد کاندوئیت پلی لاکتیک اسید/کیتوزان همراه با سلول های شبه عصبی مشتق شده از سلول های بنیادی اندومتر رحم انسان و مموکوپا برای بازسازی آسیب عصب سیاتیک در رت کارشناسی ارشد 1402/04/19
مرضیه حق شناس استفاده از سلولهای فیبروبلاست جنینی به همراه نانو ذره ی دات کوانتوم گرافن در درمان آسیب های پوستی ناشی از سوختگی در رت های نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1396/11/24
کوثر دورقی تهیه و شناسایی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی رزوراترول و بررسی اثرات آنها بر بیان HSP70 در سلول های بنیادی عصبی موش صحرایی کارشناسی ارشد
بهنوش رفیعی نیا اثرات آپوپتوزی و اتوفاژی کوچک مولکول GW9508 در سلول‌های نرمال و سلول‌های سرطانیHT29 کشت داده شده بر داربست سه بعدی فیبرینی و مقایسه آن با اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه خوشاریزه کارشناسی ارشد 1397/12/06
مصطفی سیاحی تمایز عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر داربست تهیه شده با پرینتر سه بعدی با استفاده از اگزوزوم های مستخرج از سلول های بنیادی عصبی کارشناسی ارشد 1403/03/26
پیمان عبدالعلی نژاد مقایسه اثرات آپوپتوزی نقاط کوانتومی گرافن و عصاره هیدروالکلی بومادران بر رده سلولهای سرطانی سینهMCF-7 کشت داده شده در داربست های هیدروژلی کارشناسی ارشد 1398/06/26
زهرا کمال زاده اثرات اتوفاژی و آپوپتوزی کمپلکس سیکلو پلاتین(II ) در بردارنده لیگاند 2-(2و4-دی فلوئوروفنیل)پریدین بر رده سلول های سرطانی دهانه رحم انسان (HeLa) کشت داده شده بر داربست های نانوفیبرالکتروریسی شده PCL/gelatin کارشناسی ارشد 1398/06/25
شماره تماس: 3609
پست الکترونیکی: