برگزیده شدن جناب آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد به عنوان پژوهشگر برتر

برگزیده شدن جناب آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد به عنوان پژوهشگر برتر


برگزیده شدن جناب آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد به عنوان پژوهشگر برتر -

باسمه تعالی

برگزیده شدن جناب آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد، هیات علمی محترم گروه فیزیک  به عنوان پژوهشگر برتر استان خوزستان در محور علوم پایه را به ایشان تبریک عرض می نماییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت های روزافزون داریم.

مدیریت، اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم