آیین تجلیل از اساتید بازنشسته دانشکده علوم، آقای دکتر محمد کوتی، آقای دکتر عزیزالله بهشتی و آقای دکتر محمد فروغمند

آیین تجلیل از اساتید بازنشسته دانشکده علوم، آقای دکتر محمد کوتی، آقای دکتر عزیزالله بهشتی و آقای دکتر محمد فروغمند


آیین تجلیل از اساتید بازنشسته دانشکده علوم، آقای دکتر محمد کوتی، آقای دکتر عزیزالله بهشتی و آقای دکتر محمد فروغمند