ارتقاء شایسته سرکار خانم دکتر سپیده سمیعی به مرتبه دانشیاری

ارتقاء شایسته سرکار خانم دکتر سپیده سمیعی به مرتبه دانشیاری


ارتقاء شایسته سرکار خانم دکتر سپیده سمیعی به مرتبه دانشیاری

ارتقاء شایسته سرکار خانم دکتر سپیده سمیعی، عضو محترم هیات علمی گروه شیمی به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده، برای ایشان سلامتی و موفقیت های روزافزون را در تمامی مراحل زندگی  آرزومندیم.

مدیریت، اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم