اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی

نمایش 27 نتیجه
از 1
 
محمدرضا پریشانی فروشانی

محمدرضا پریشانی فروشانی 

استادیار
شماره تماس: 061-33331045(--)
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مژگان ترابی

مژگان ترابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اشرف جزایری

اشرف جزایری 

استادیار
شماره تماس: 3331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا حجاری

محمد رضا حجاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام حویزی

الهام حویزی 

دانشیار
شماره تماس: 3609
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعیدرضا خاتمی

سعیدرضا خاتمی 

دانشیار
شماره تماس:  3638
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لطف اله خواجه پور

لطف اله خواجه پور 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا دایر

محمدرضا دایر 

دانشیار
شماره تماس: +986113331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسماعیل داراب پور

اسماعیل داراب پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران درست قول

مهران درست قول 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرژک ذوفن

پرژک ذوفن 

دانشیار
شماره تماس: 3647
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیده الهام رضاتوفیقی

سیده الهام رضاتوفیقی 

دانشیار
شماره تماس: 33331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رعایائی اردکانی

محمد رعایائی اردکانی 

استاد
شماره تماس: 3331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمنصور سیدنژاد 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد شفیعی

محمد شفیعی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه فخارزاده

فاطمه فخارزاده  

استادیار
شماره تماس: 33331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی محمد فروغ مند

علی محمد فروغ مند 

دانشیار
شماره تماس: 0611- 3338965
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا قزلباش

غلامرضا قزلباش 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدرضا کاظمی نژاد

سیدرضا کاظمی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهناز کسمتی

مهناز کسمتی 

استاد
شماره تماس: 3331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم کلاهی

مریم کلاهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید گله داری

حمید گله داری 

استاد
شماره تماس: 0611-3331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد محمدی

محمد محمدی 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طیبه محمدی

طیبه محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمدعلی معاضدی

احمدعلی معاضدی 

استاد
شماره تماس: 061-33331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین معتمدی

حسین معتمدی 

استاد
شماره تماس: 3611-061-33331045
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم نادری سورکی

مریم نادری سورکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 27 نتیجه
از 1