آزمایشگاه های گروه فیزیک

                 

نوع کاربری

نام آزمایشگاه

تحقیقاتی

آزمایشگاه نانو تکنولوژی1

تحقیقاتی

آزمایشگاه نانو تکنولوژی 2

تحقیقاتی آزمایشگاه سلولی خورشیدی
تحقیقاتی آزمایشگاه الکتروریسندگی
تحقیقاتی آزمایشگاه فیزیک اتمی  مولکولی

تحقیقاتی

آزمایشگاه ماده چگال محاسباتی و نظری

تحقیقاتی

 آزمایشگاه ابررسانایی

تحقیقاتی

آزمایشگاه XRD

تحقیقاتی   آزمایشگاه پیشرفته فیزیک 1
تحقیقاتی آزمایشگاه الکترواپتیک
تحقیقاتی آزمایشگاه فیزیک بنیادی1
تحقیقاتی آزمایشگاه فیزیک بنیادی2

آموزشی

آزمایشگاه هسته ای

آموزشی

آزمایشگاه فیزیک جدید

آموزشی

آزمایشگاه اپتیک

آموزشی

آزمایشگاه فیزیک عمومی

آموزشی

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

آموزشی

آزمایشگاه فیزیک حرارت

آموزشی

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

آموزشی

آزمایشگاه الکترونیک

آموزشی - تحقیقاتی

کارگاه

آموزشی - تحقیقاتی

رصدخانه

آموزشی - تحقیقاتی

آزمایشگاه تکنیک خلاء

 

 

 

آزمایشگاه فیزیک بنیادی1