اعضای هیات علمی

عباس ترسلی

عباس ترسلی

عباس ترسلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3331042
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اشرف الملوک اسدی سنتز کمپلکسهای جدید دی وتری نیزیل قلع باACDA و مشتقات N-اتیل و نیزیک آن، واکنشهای حقله زائی EABORN و درج آن در پیوندهای فعال همراه باواکنشهای استخلافی و نوکلئوفیلی محصولات دکتری 1380/01/01
ارزو امامی سنتز و شناسایی مشتقات جدیدی از سیکلو تری فسفازن با استفاده از واکنش هگزاکلروسیکلوفسفازن با لیگاند گوگرددار و اکسیژن دار 5،2 -دی مرکاپتو -4،3،1 -تیادیازول و 1-ایندانول کارشناسی ارشد 1392/11/29
ژینوس امامی سنتز و شناسایی طیفی کمپلکس‌های جدیدی از کلریدهای آلی قلع(IV) با لیگاندهای چنددندانه‌ای اکسیژن‌دار و فسفردار کارشناسی ارشد 1382/01/01
زینب انصاری اصل سنتز و اصلاح نانوساختارهای سیکلو تری فسفازن و سنتز کمپلکس های قلع (IV) با لیگاند های بر پایه واکنشگر گیرارد و بررسی فعالیت ضدباکتری آن ها دکتری 1392/11/21
الهام بلدی فروشانی پلیمرهای کوئوردیناسیونی مس(I) با لیگاندهای اتصال دهنده برپایه ی پیرازول: سنتز، بررسی ساختاری، اثر لیگاند و جذب ید کارشناسی ارشد 1394/10/28
آزاده پاپن سنتز مشتقات جدیدی از سیکلوتری فسفازن با لیگاندهای اکسیژن‌دار کارشناسی ارشد 1383/01/01
مریم ثاقب سنتز و شناسایی برخی از کمپلکسهای آلی قلع IV با لیگاندهای دهنده نیتروژن و دهنده سولفور کارشناسی ارشد 1380/01/01
نجمه جراح سنتز وشناسایی کمپلکس های آلی فلزی قلع و سیلسیم با لیگاند "پیپرازین" کارشناسی ارشد 1390/04/08
هما(نرجس) جوادی بررسی واکنش اکسایش نمک های تتراکسو فرات (VI) با سوبترات های مختلف دکتری 1388/03/13
حاجت پور-ازاده سنتز و شناسایی ترکیبات جدیدی از سیکلوتری فسفازن با استفاده از واکنش هگزا کلرو سیکلوتری فسفازن با لیگاندهای اکسیژن دار کارشناسی ارشد 1394/11/08
شیوا حجت پناه سنتز و شناسایی کمپکس های آلی فلزی نیکل با استفاده از واکنش های نیکل(II) کلرید و لیگاندهای بیس (آنیلیز) فسفین اکسید و دایر آن در نسبت های مولی مختلف کارشناسی ارشد 1388/06/22
محمدرضا شوشی زاده سنتز و شناسایی لیگاند 2و 3- دی (ارتوهیدروکسی فنیلن) کینوکسالین و بررسی واکنش تئوردناسیون آن با هگزاکلروسیکلوتری فسفازین کارشناسی ارشد 1374/01/01
طاهره صداقت سنتز ، تحقیقات طیف سنجی و تشخیص ساختارهای بلوری کمپلکسهای جدیدی از کلریدهای آلی قلع IV با برخی از لیگاندهای دهنده نیتروژن و گوگرد دکتری 1378/01/01
لیدا عزالدین لو سنتز و شناسایی کمپلکس‌های آلی فلزی جدیدی از ترکیبات آلی فلزی تیتان، سیلیکون و یا قلع با یک لیگاند چند دانه‌ای دارای نیتروژن، فسفر و اکسیژن کارشناسی ارشد 1385/01/01
سمیه عزیزی تلوکی سنتز و شناسایی کمپلکس های الی فلزی قلع و سیلیسم با استفاده از لیگاند (2و5 دی هیدروکسی-1و4 دی تیان) کارشناسی ارشد 1390/04/01
فرزانه عطار مطالعه و بررسی واکنش هگزاکلروسیکلوتری فسفازین با یک ترکیب آروماتیک دی هیدروکسیله کارشناسی ارشد 1379/01/01
عذرا فلاحی فر سنتز و شناسایی کمپلکس های جدید حاصل از واکنش(R2SiCl2(R=Me,Ph با لیگاند2و2- بای پیریدین کارشناسی ارشد 1392/11/28
فاطمه قره ‌قانی‌موسوی سنتز و شناسایی بعضی از ترکیبات آلی قلع IV بالیگاندهای دهنده گوگرد و دهنده اکسیژن کارشناسی ارشد 1380/01/01
ادیبه کرد سنتز و شناسایی کمپلکس های حاصل از واکنش( R2SnCl2 (R=Me,Bu,Ph و (R2Sicl2(R=Me با لیگاند 2-2-اکسی دی اتان تیول O(CH2CH2SH)2 کارشناسی ارشد 1390/04/05
حمیدرضا گودرزی سنتز و شناسائی یک ترکیب جدید درشت حلقه فسفردار با استفاده از هگزا کلروسیکلوتری فسفازین کارشناسی ارشد 1378/01/01
صغری محمدی : جداسازی وشناسائی ترکیبات جدید حاصل از واکنشهای لیگاند 3-Amino-1-propanolبا Me3SiCl ,Me2MCl2(M=Si,Sn) و مشتقات لیگاند با هگزا کلروسیکلرتری فسفازین کارشناسی ارشد 1390/12/21
سیدجواد معافی سنتز کمپلکس‌های دوهسته‌ای کبالت (III) با اصلاح روش‌های سنتزی گزارش شده، سنتز و شناسایی کمپلکسی شامل دوهسته کبالت (III) مرکب از سه پل و اثبات مدل زوج شدن اسپین با استفاده از نتایج طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی دکتری 1384/01/01
مرجان منجم زاده سنتز، طیف سنجی و بررسی آنالیز حرارتی کمپلکس های جدیدی از قلع (CV) با بازهای شیف حاصل از تراکم آلدهیدها و تبادل کتون ها با 2 آمینو- 4 کلروفنل و متیل -2- ... کارشناسی ارشد 1389/02/15
هادی مهمدی کرتلایی سنتز و شناسایی ترکیبات آلی-فلزی جدید حاصل از واکنش بین زیرکونوسن دی کلراید و2و5 دی مرکاپتو-1 و3و4 تیادیازول کارشناسی ارشد 1392/04/05
ازاده نعمتی چلاوی فارسی: جداسازی و شناسایی ترکیبات جدید حاصل از واکنش 1, 8- Dihydroxy- 3, 6 – dithiaoctane با Me3SiCl، (M=Si, Sn) Me2MCl2 و هگزا کلروسیکلوتری فسفازن (N3 P3Cl6) کارشناسی ارشد 1390/12/03
بیژن نکوئی شهرکی سنتز، مشتقات جدیدی از سیکلوتری‌فسفازن با لیگاندهای دی‌هیدروکسی کارشناسی ارشد 1383/01/01
سیامک هوشنگی بررسی پتانسیومتری واکنش نوسانی هیدرژن پراکسید یدات در محیط اسیدی کارشناسی ارشد 1372/01/01
شماره تماس: 0611-3331042
پست الکترونیکی: