اعضای هیات علمی

ناهید پوررضا

ناهید پوررضا

ناهید پوررضا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فلیح حسن احمد اندازه گیری دوپامین در نمونه های دارویی و سرم خون به روش اسپکتروفتومتری بر اساس اثر آن برواکنش نانو ذرات کورکومین با مس (II) کارشناسی ارشد 1400/12/11
سرور بیت عفری سنتز نانو ذرات کلروفیل از برگ گیاه کنوکارپوس و نشاندن در بستری از پلی ونیل الکل به عنوان حسگر فیلمی فلورسانس برای اندازه گیری منیزیم در نمونه های مختلف کارشناسی ارشد
شیما جلالی سنتز نقاط کوانتومی کربنی از برگ گیاه گل کاغذی و نشاندن دربستری از پلی ونیل الکل به عنوان حسگر فلورسانس برای اندازه گیری آنتی بیوتیک سفازولین در نمونه های مختلف کارشناسی ارشد 1402/07/23
الهه ستوده بررسی فیتوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و شناسایی ترکیبات عصاره های برگ گیاه اندش، سنتز نانوذرات ZnO با عصاره گیاه و مقایسه خواص آنتی باکتریال عصاره ها، نانوذرات ZnO سنتز شده، ژل آلژینات-نانوذرات ZnO و ژل آلژینات- عصاره گیاه کارشناسی ارشد 1401/07/23
حیدر عبدالله عبود نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید اصلاح شده با روی اکسید به عنوان یک جاذب جدید برای حذف رنگ کریستال بنفش از نمونه های آب کارشناسی ارشد 1402/04/11
ندا فرهمندپور تهیه و شناسایی جاذب الیاف پلی آمیدبرای حذف رنگ آنیلین بلو از نمونه های آبی به روش استخراج فاز جامد در سرنگ کارشناسی ارشد
ندا لطفی زاده کاربرد کتیرا به عنوان واکنشگر دوستدار محیط زیست جهت سنتز نانو ذرات نقره و مس برای تعیین سم مالاتیون و حذف رنگ پتنت بلو و میکرو استخراج فاز جامد سموم آزینفوس متیل،برموفوس متیل و دیازینون با نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید اصلاح شده با گرافن اکسید و حلال سبز اتکتیک عمیق دکتری
فروزان میثمی کامپوزیت صمغ عربی و پلی وینیل الکل نشاندار شده با نانوذرات کوئرستین به عنوان حسگر فلوریمتری فیلمی شکل برای سنجش مروپنم و حسگر رنگ سنجی برای سنجش سفتریاکسون بر اساس اثر آن بر واکنش نانو ذرات کوئرستین و آهن (III) کارشناسی ارشد 1401/07/30
نسترن مکاری بررسی فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی و شناسایی ترکیبات عصاره قهوه هسته خرمای خاصویی و سنتز نقاط کوانتومی کربن زیست سازگار از آن با هدف کاربرد در تصویر برداری سلولی کارشناسی ارشد 1402/07/16
حدیث مهدی مقدم حذف آب از مشتقات نفتی با استفاده از نانوجاذب های مغناطیسی کیتوسان و کیتوسان-ژلاتین عاملدار شده بافتالئیک انیدرید و پارا آمینو بنزوئیک اسید برای تهیه سوخت بدون آب کارشناسی ارشد 1402/07/18
مصطفی اژند اندازه گیری متیل وایولت 2B به روش اسپکتروفتومتری پس از استخراج فاز جامد روی جاذب پلی اتیلن گلیکول-سیلیکا ژل کارشناسی ارشد 1390/07/27
فرزان اسدی شیخ رباط حذف و اندازه گیری یون سرب به روش استخراج فاز جامد با جاذب کبالت فریت مغناطیسی عامل دار شده با بتا سیکلو دکسترین کارشناسی ارشد 1398/11/30
زهرا اقایی فروشانی استخراج فاز جامد رنگ تیونین روی جاذب آگار و اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1390/10/26
شهلا الهامی اندازه گیری طلا و سبز مالاشیت پس از استخراج … دکتری 1386/01/01
زهرا امینی اندازه گیری مقادیر جزیی (Fe(III و Mn بر اساس واکنش آمارانت با پریدات کارشناسی ارشد 1379/01/01
محمدحسین امینی ابراهیم آبادی اندازه گیری مقادیر کم یدید بر اساس مطالعه واکنش یدات پیروگالول با روش اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1370/01/01
باخدا-زینب پیش تغلیظ همزمان یون های کادمیوم (II)، سرب (II) و مس (II) با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بوسیله ی استخراج نقطه ی ابری – فازجامد و یون های منگنز و روی با استفاده از تک لایه های خودآرا و اندازه گیری به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای کارشناسی ارشد 1393/11/05
فرشاد برجسته جهرمی ساخت یک حسگر شیمیایی بر پایه کاغذ با استفاده از نانوذرات کورکومین برای اندازه گیری سلنیم، اسیدها و بازها به روش رنگ سنجی کارشناسی ارشد 1395/12/11
حیدر بریسمی پیش تغلیظ همزمان +Co^2+,Cu^2 و +Ni^2 به صورت کمپلکس با EDTA و +Zn^2 به صورت کمپلکس با زایلنول اورنج بر سطح جاذب نفتالین و اندازه‌گیری به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای کارشناسی ارشد 1384/01/01
یونس بهادری حذف رنگ ویکتوریا بلو از نمونه های آب با استفاده از ماسه به عنوان جاذب و کاربرد نانو ذرات مغناطیسی ملامینه شده اکسید آهن برای اندازه‌گیری یونهای مس در نمونه های غذایی کارشناسی ارشد 1390/12/24
محسن بهپور مطالعه اثر انواع روش های انحلال و بافت نمونه بر روی اندازه گیری عناصر فلزی و جداسازی و خالص سازی آلکالوئیدهای دو گیاه Prosopis Juliflora و Prosopis Stepheniana کارشناسی ارشد 1371/01/02
محسن بهپور اندازه گیری +AI3 و Hg2+ با روش تغلیظ سازی ستونی روی جاذب نفتالین به روش اسپکتروفتومتری و ولتامتری ضربه‌ای و اندازه گیری Cu2+ به روش سینتیکی اسپکتروفتومتری و اندازه گیری CN به روش سینتیکی ولتامتری موج مربعی دکتری 1379/01/01
فرناز پروینی زاده پیش تغلیظ داروی دوپامین برروی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و اندازه گیری آن به روش کروماتوگرافی مایع باکارایی بالا کارشناسی ارشد 1391/09/01
محمدامین پوربطی حذف رنگ کنگورد از پساب توسط نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن اصلاح شده کارشناسی ارشد 1391/11/03
شهره پورویس استخراج فاز جامد توریم (IV) به صورت کمپلکس با متیل تیمول بلو و نقره به صورت کمپلکس با دی‌تیزون بر روی ستون جاذب نفتالین و اندازه‌گیری با دستگاه جذب اتمی شعله‌ای کارشناسی ارشد 1385/01/01
مریم تقی زاده بهبهانی حذف رنگ بریلیانت کرزیل بلو با استفاده از جاذب نانو ذرات زیرکونیا اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات و پیش تغلیظ( CU(IIبر روی نانو آلومینا اصلاح شده با مایع یونی کارشناسی ارشد 1391/06/29
علی حاتمی تعیین مقادیر کم نیتریت و پنیسیلین به روش استخراج نقطه ی ابری ، سنتزوکاربرد نانو ذرات کیتوسان برای اندازه گیری وحذف آلاینده های فلزی ورنگها دکتری 1392/07/29
فائزه حبیب زاده استخراح فاز جامد یون نقره برروی گوگرد اصلاح شده با 2-مرکاپتوبنزوکسازول واندازه گیری به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای کارشناسی ارشد 1389/12/21
حسین یحیوی پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر جزئی آهن(II) به روش استخراج فاز جامد و تعیین با اسپکتروفتومتر کارشناسی ارشد 1389/04/02
رضا حویزاوی پیش تغلیظ همزمان (Fe(III) , Cu(II و (Pb(II به صورت کمپلکس با متیل تیمول بلو و (Cd(II و (Zn(II به صورت کمپلکس با EDTA بر سطح جذب نفتالین-متیل تری اکتیل آمونیوم کلرید و اندازه‌گیری به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای کارشناسی ارشد 1383/01/01
رضا حویزاوی اندازه گیری سولفابنزآمید، سیپروفلوکساسین و سلکوکسیب با استفاده از نانو ذرات روی اکسید، نانولوله های کربنی تک دیواره و نانو کورکومین به روش فلوریمتری و حذف ایمیداکلوپراید با استفاده از باکتریهای هوازی و ردیابی با روش HPLC دکتری 1402/04/21
نوشین خلقتی استخراج، شناسایی و بررسی خواص آنتی اکسیدانی فلاوونوییدها از برگ و جداسازی ویتامین E از دانه درخت برهان وسنتز نانو ذرات آن کارشناسی ارشد 1395/06/28
فروغ خورشیدی سنتز درجای نانوذرات دو فلزی طلا-نقره و نانو ذرات مس در حسگرهیدروژلی پلی وینیل الکل- بوراکس برای اندازه گیری دوپامین و تریپتوفان به روشهای پتانسیومتری و اسکنومتری کارشناسی ارشد 1399/12/12
ساسان ربیعه بررس اثر اصلاح گرهای شیمیایی بر روی اندازه گیری سرب و کروم به روش طیف سنجی جذب اتمی با شعله کارشناسی ارشد 1377/01/01
سعادت رستگارزاده اندازه گیری طلا و پالادیم به روش Hpoint, Br و توئین به روش سینتیکی - اسپکتروفتومتری، انتقال طلا ازغشاء مایع ، تعیین pka یک معرف PDR و ساخت یک Optode برای اندازه گیری پالادیم دکتری 1380/01/01
مهسا یرفی طراحی یک حسگرفلورسانس برای اندازه گیری داروی گایافنزین بر اساس فیلم هیدروژل پلی وینیل_بوراکس اصلاح شده با کوانتوم دات روی سولفید دوپ شده با منگنز کارشناسی ارشد 1401/07/20
رضا زاده دباغ استخراج فاز جامد میکرو با استفاده از جاذب های بر پایه نانو اکسید مغناطیسی آهن و نانو ذرات نقره تثبیت شده در بستر پلیمرهای مختلف برای پیش تغلیظ فتالات استرها و سموم پروفنوفوس، اتیون، هپتاکلر و آلدرین و اندازه گیری به روش کروماتوگرافی گازی با آشکار ساز جرمی دکتری 1400/06/29
مژگان زارعیان جهرمی حذف رنگ ویکتوریا بلو از پساب‌ها و … کارشناسی ارشد 1386/01/01
مریم زیدوندی اندازه گیری سینتیکی - اسپکتروفتومتری مقادیر جزیی پالاریم (II) براساس اثر کاتالیزوری آن برواکنش آزورI - سدیم هیپوفسفیت کارشناسی ارشد 1381/01/01
سید حسن زوار موسوی پیش تغلیظ آهن و کادمیوم بر روی جاذب نفتالین، اندازه‌گیری وانادیم(V) و تیتانیم (IV) به روش سینتیکی و اندازه‌گیری پرکلرات به روش استخراج-اسپکتروفتومتری دکتری 1382/01/01
سید حسن زوار موسوی نیاکی اندازه گیری مقادیر جزیی وانادیم (V) به روش سینتیکی-اسپکتروفتومتری و تعیین مقادیر جزیی سدیم دو دسیل سولفات به روش استخراج کارشناسی ارشد 1377/01/01
رضا سامانیان سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت های بایوچار مغناطیسی اصلاح شده با زنجیره های آبگریز و کاربرد آنها برای حذف آلودگی های نفتی از محیط آبی کارشناسی ارشد 1400/12/12
صدرا سلیمان خانی طراحی حسگرهای pH و کراتینین با استفاده از نانو ذرات لاوسون و نانو ذرات نقره تثبیت شده بر روی نانوالیاف کیتین کارشناسی ارشد 1394/11/25
شبنم سهراب نژاد مطالعه کمپلکس های فلزات قلیائی و قلیایی خاکی بالیگاندمورین در حلالهای استونیتریل و متانول با روش اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1374/01/01
جعفر شجری اندازه گیری مقادیر جزیی وانادیم (V) و (III) به روش سینتیکی-اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1374/01/01
کوثر شیخ نجدی استخراج فاز جامد یونهای فلزی با استفاده از جاذب های مختلف نظیر نانو لوله کربنی اصلاح شده و اندازه گیری آنها به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای. دکتری
غلامرضا شریفی بررسی اثر اصلاح گرهای شیمیایی بر روی اندازه گیری Zn در آب به روش اسپکترومتری جذب اتمی با کوره گرافیتی کارشناسی ارشد 1374/01/01
شریفی - هدا کاربرد نانوذرات کورکومین برای اندازه گیری یون سیترات با استفاده ازاستخراج نقطه ابری و تعیین فسفات به روش اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1393/11/06
مهرشاد شهروز اندازه گیری مقادیر ناچیز سایمتیدین به روش استخراج - اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1388/04/13
زهرا صدری ایرانی اندازه گیری مقادی لوریل سولفات و سیانید به روش سینتیکی-اسپکتروفتومتری بر اساس واکنش آنیلین بلو با تیو سولفات کارشناسی ارشد 1373/01/01
سمیه عباسی مطالعه و اندازه‌گیری آهن (III )به صورت کمپلکس متیل‌تیمول‌بلو در محیط مایسلی به روش اسپکتروفتومتری و اندازه‌گیری مقادیر جزیی یدید I به روش استخراج فاز جامد-اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1385/01/01
پریچهر عباسی پناه اندازه گیری یون پالادیم توسط بیو فیلم آلژینات - نانو ذرات طلا عامل دار شده با تیواوره به روش اسپکتروفوتومتری کارشناسی ارشد 1397/07/08
رضوان عبدالله زاده هیلی پیش تغلیظ همزمان یونهای Mn2+, Cu2+, Cd2+ بر روی جاذب پلی اتیلن گلی کول-سیلیکا ژل و اندازه گیری به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای کارشناسی ارشد 1389/10/22
رضوان عبدالله زاده هیلی روش های سینتیکی بر پایه اثر فعال کنندگی وکاتالیزوری نانوذرات نقره و پالادیوم به منظور اندازه گیری هیدروژن پراکسید، هیدرازین، نیتریت، پالادیوم و 2-مرکاپتوبنزوتیازول دکتری 1397/12/06
مارال عجمیان استفاده از خاک اره اصلاح شده با متیل تری اکتیل آمونیوم کلراید به عنوان جاذب برای حذف رنگ آنیلین بلو از نمونه های آب کارشناسی ارشد 1390/06/30
عبدالمحمد عطاران اندازه گیری باریم و پتاسیم در مخلوط به روش استخراج - اسپکتروفتومتری، انتقال یدید از غشاء مایع، اندازه گیری رزورسینول به روش سینتیکی اسپکتروفتومتری و اندازه گیری بربرین به روش ولتامتری ضربه‌ای تفاضلی دکتری 1379/01/01
کمال علیزاده مطالعه اسپکتروفتومتری کمپلکس تیتان مورین در حضور سورفکتانت ها و کاربرد آن در تعیین مقادیر جزیی تیتان کارشناسی ارشد 1370/01/01
کمال غانمی اندازه‌گیری مقادیر جزئی متیل‌تری‌سیکلو آمونیوم برماید به روش استخراج اسپکتروفتومتری و اندازه‌گیری مقادیر جزئی مس با اسپکتروفتومتری جذب اتمی پس از پیش تغلیظ به روی ستون کارشناسی ارشد 1383/01/01
کمال غانمی جداساز و پیش تغلیظ یون های کادمیم و جیوه بر روی ستون های مختلف و اندازه گیری آنها در نمونه های آبی و بافت ماهی به روش بخارسردآبی - اسپکترومتری جذب اتمی کارشناسی ارشد 1388/06/23
حسین فاطمی بررس انواع روش های انحلال و اندازه گیری فلزات سنگین در پساب صنعتی با روش اسپکترومتری جذب اتمی کارشناسی ارشد 1372/01/01
متینه قمی پیش تغلیظ قیلرایولت 2B به وسیله استخراج نقطه ابری و اندازه گیری آن، روش اسکتپروشوتری کارشناسی ارشد 1389/02/22
قمی-متینه هیدروژل عامل دار شده با نانو ذرات طلا و نقره دات به عنوان حسگر برای اندازه گیری سفتریاکسون، آهن، انسولین و ترومبین و سنتز نقاط کوانتمی به عنوان ردیاب در اندازه گیری کراتینین، یون جیوه (II) و چمت به روش فلوریمتری دکتری 1396/07/05
فاطمه کایدخورده سنتز در جای نانوذرات نقره و طلا درون حسگرهای فیلمی شکل و کروی شکل مغناطیسی آلژینات برای اندازه گیری سایمیتیدین و متیونین به روش اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1399/12/10
صدیقه کامران هکانی اندازه گیری مقادیر جزیی آهن و منگنز به روش سینتیکی-اسپکتروفتومتری بر اساس واکنش فنل فتالین احیاء شده باسدیم پریدات کارشناسی ارشد 1373/01/01
میعاد کشاورز طراحی یک قالب توسط چاپگر سه بعدی برای ساخت حسگر شیمیایی کاغذی حاوی نانوذرات نقره برای سنجش تری نیترو تولوئن به روش اسکنومتری کارشناسی ارشد 1400/07/21
عذرا کشوری نژاد بررسی فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریالی؛ جداسازی و شناسایی ترپنوئیدها از عصاره های مختلف برگ گل یاس سفید کارشناسی ارشد 1397/04/16
ازاده کوشش جداسازی و شناسایی رزین ها و بررسی خواص فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریالی عصاره های مختلف میوه گیاه عناب کارشناسی ارشد 1398/06/25
حامد گل محمدی قانع استفاده از نانوکورکومین، نانونقره و نقاط کوانتومی در استخراج نقطه ابری ، وسایل میکروسیالی برپایه کاغذ و حسگرهای نوری جهت اندازه گیری مس، جیوه ، سولفید ، هموگلوبین وpH دکتری 1394/06/29
آرش لرکی حذف و اندازه گیری برخی یون های فلزی با استفاده از جاذب نانو ذرات اکسید تیتانیم اصلاح شده و تعیین یون های فلزی و ترکیبات آلی به روش میکرواستخراج مایع- مایع دکتری 1392/10/30
ندا لطفی زاده اندازه گیری یون اگزالات به روش اسپکتروفتومتری بر اساس اثربازدارندگی آن بر واکنش نانوذرات کورکومین با آهن (III) و طراحی حسگر گازی آمونیاک بر پایه نانوکورکومین-نانوسلولز باکتریایی کارشناسی ارشد 1395/12/08
امل مجدم : بررسی فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدان، آنتی باکتریایی و اندازه گیری فلزات سنگین عصاره برگ های گیاه شاهی وحشی در خوزستان کارشناسی ارشد 1399/12/14
سمیه محمدی پیش تغلیظ زیرکونیوم با استفاده از استخراج فلز جامد روی پودر آگار و تعیین بوسیله اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1388/11/17
ابراهیم محمدی سدهی اندازه گیری مقادیر جزیی تنگستن(VI) کارشناسی ارشد 1376/01/01
فرزانه مراحل کاربرد نانوذرات سیلیکون کاربید برای حذف رنگ نوکلار فست رد و پیش تغلیظ همزمان یونهای آهن وروی با استخراج نقطه ی ابری و روش اسپکتروسکپی رزونانس پخش رایلی برای اندازه گیری 2-مرکاپتو بنزو تیازول و تیرام با استفاده از نانو ذرات طلا دکتری 1394/08/20
محسن مرادی طراحی یک حسگر رنگ سنجی برای اندازه گیری آسکوربیک اسید در نمونه های غذایی با استفاده از نانو ذرات کورکومین کارشناسی ارشد 1402/07/24
بی تا مصطفوی اندازه‌گیری مقادیر جزئی یدید به روش سینتیکی-اسپکتروفتومتری و اندازه‌گیری مقادیر جزئی آهن به روش کاتالیتیکی-اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1382/01/01
علی مکوندی اندازه گیری یونهای یدید و جیوه (II) بر اساس اثر آنها بر رزونانس پلاسمون سطحی نانو ذرات نقره پیش تغلیظ شده به روش استخراج نقطه ابری کارشناسی ارشد 1392/07/22
سارا نیرومند اندازه گیری همزمان تنگستن و مولیبدن به روش افزایش استاندارد نقطه H کارشناسی ارشد 1382/01/01
معصومه نصیری اندازه گیری آموکسی سیلین به روش اسپکتروفتومتری پس ازاستخراج نقطه ابری با نانو ذرات طلا درحضور تریتون X-100 کارشناسی ارشد 1398/06/30
اصغر نصوحی اندازه گیری مقادیر کم نقره به روش سینتیکی-اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد 1376/01/01
تینا نقدی پیش تغلیظ یونهای روی ، سرب ، β-کاروتن و β-سیکلودکسترین به وسیله استخراج فاز جامد ، استخراج نقطه ابری و میکرواستخراج مایع-مایع پخش کننده با استفاده از نانوذرات و اندازه گیری به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای و اسپکتروفتومتری دکتری 1394/06/29
تینا نقدی حذف رنگهای قرمزخنثی و قرمز کانگو از نمونه های آب بوسیله جاذب خاک اره اصلاح شده کارشناسی ارشد 1389/06/29
فاطمه هاشمی اندازه گیری مقادیر جزیی نقره بر اساس واکنش فرشین با پراکسی دی سولفات کارشناسی ارشد 1379/01/01
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: