اعضای هیات علمی

علیرضا کیاست

علیرضا کیاست

علیرضا کیاست    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3331042
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیجوایز
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا بدری حاجیور تهیه و شناسایی غشاء ماتریس مختلط نانو رس اصلاح شده با کیتوسان/پلی اترسولفون برای بررسی فرایند جذب متیلن بلو کارشناسی ارشد 1402/03/20
فرزاد ذوالفقاری سنتز پلیمر بتاسیکلودکسترین آکریلات تثبیت شده بر بستر نانو سیلیکا و بررسی اثر کاتالیزوری آن در سنتز تک ظرف مشتقات پلی هیدروآکریدین ها و پلی هیدروکینولین ها کارشناسی ارشد
محمدباقر علی فرحانی سنتز نانوکامپوزیت مگنتیت-کیتوسان-آلژینات جهت حذف متیلن بلو و کنگو رد از پساب های صنعتی و مطالعه ایزوترم های جذب آن کارشناسی ارشد 1402/06/26
هدیه متفرقه تهیه وشناسایی هیدروژل های جدید سه بعدی نامحلول در آب بر پایه نشاسته : بررسی میزان تورم پذیری و خواص فیزیکی و کاربرد آنها در حذف رنگ های آلی از محلول آبی. کارشناسی ارشد 1401/11/24
سهام ناصری طراحی، سنتز و تعیین ساختار نانوکامپوزیت‌های چروکیده‌ی فیبری ارگانوسیلیکا و بررسی اثرکاتالیستی آنها در سنتز مشتقات زانتن‌ها، پلی هیدروآکریدین‌ها و فتالازین‌ها دکتری 1402/12/23
یاسمین نوری تهیه آیروژل ها بر پایه سلولز و بررسی توانایی آنها در حذف نفت از محلول های آبی کارشناسی ارشد 1401/11/25
سمانه نوری تثبیت سینکونین بر روی بستر نانوسیلیکای استخراج شده از سبوس برنج و بررسی فعالیت کاتالیزگری آن در واکنش های تشکیل پیوند کربن-کربن، تهیه ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار و به عنوان جاذب جهت حذف رنگ های سان ست یلو و تارترازین دکتری 1402/07/26
میلاد احمدی سنتز بدون کاتالیست مشتقات2-آریلیدین-ایندان-1و3-دی اون، کینولین و آکریدین های تسریع شده توسط انرژی حرارتی خورشید و لیزر در حلال پلی اتیلن گلیکول و بررسی فرآیند داکینگ مولکولی کارشناسی ارشد 1401/11/30
مایده اذرون تهیه نانوکامپوزیت های مزوپروس هیبریدآلی-معدنی حاوی ماکروسیکل ها وکاربردهای آنها در واکنش های تراکم چندجزیی،جایگزینی نوکلئوفیلی و تشکیل پیوند کربن-کربن دکتری 1396/12/05
مرضیه اسدی نصر سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی جدید دارای جفت یون دی آزونیابی سیکلو [2،2،2] اکتان هیدروکسید و کاربرد آن بعنوان یک کاتالیزور انتقال فاز بازی در سنتز دی الکیل تری تیوکربناتها کارشناسی ارشد 1397/12/06
نیما اسکندری سبزی تهیه وشناسایی نانواسفنج زیست تخریب پذیر بر پایه بتا سیکلو دکسترین و کاربرد آن در سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار دکتری
صدیقه ایگدر نانو ذرات γ-Fe2O3 کلسینه شده حاوی ملامین به عنوان یک نانو باز مغناطیسی و استخوان ماهی مرکب به عنوان یک باز طبیعی اصلاح شده در سنتز مشتقات 4،1- دی هیدرو پیریدین¬ها کارشناسی ارشد 1392/09/13
حسین الماسی استفاده از اسید های جامد در سنتز تک ظرفی 1،4- دی هیدرو پیریندیها تحت شرایط بدون حلال کارشناسی ارشد 1390/12/07
سمیه الهی تهیه تیوسیانوهیدرین‌ها با استفاده از اسیدهای جامد و احیاء برخی از تری‌آریل پیریلیوم پرکلرات ها توسط بورهیدریدها کارشناسی ارشد 1387/01/30
آیگین باشتی سنتز و تعیین ساختار نانوکامپوزیت SBA-15 بی پیریدینیوم دی کلرید و بررسی کاربرد آن در تهیه ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار دکتری 1394/03/26
هدی بهاری پور جداسازی نانو سلولز از باگاس نیشکر و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار کارشناسی ارشد
سارا بویری استخراج لیگنین از باگاس نیشکر و ارزیابی فرم تثبیت شده آن بر روی پرلیت در حذف یون های فلزات سنگین و کاهش سختی آب کارشناسی ارشد
محمد پیربابا سنتز تک ظرفی ایندول‌های استخلاف داردر موقعیت 3 تسریع شده با انرژی حرارتی خورشید تحت شرایط بدون کاتالیزور کارشناسی ارشد 1400/07/07
آرزو جانکی بکالی سنتز تک ظرفی اسپایروکسیندول‌ها تحت تابش متمرکز شده نور خورشید بدون استفاده از کاتالیزور و مطالعه تئوری مکانیسم واکنش کارشناسی ارشد 1401/07/24
جعفری نسب-مینا سنتز سیلیکا مزوپروس های اصلاح شده چندعاملی و بررسی کاربرد آنها در واکنشهای تراکمی چندجزئی، حذف رنگها، تغلیظ آنتی بیوتیکها و خالص سازی آنزیمها دکتری 1395/12/09
چادریان-فاطمه تهیه و کاربرد نانوکامپوزیت Fe3O4@SiO2/Bipyridine به عنوان کاتالیزور انتقال فاز در باز کردن اپوکسیدها توسط نوکلئوفیل های مختلف در محیط آبی کارشناسی ارشد 1393/10/29
سمیرا حاتمی نسب نانولوله های SBA-15 عامل دارشده با سولفونیک اسید : کاتالیست اسیدی جامد جدید ، با کارایی بالا و قابل بازیافت در سنتز تک ظرفی مشتقات فتالازان ها و زانتن ها تحت شرایط بدون حلال کارشناسی ارشد 1394/11/24
مرضیه حیدری نیا سنتز نانو ذرات جدید چروکیده ی فیبری ارگانوسیلیکای متناوب و نانوکامپوزیت های ایروژل و کاربرد انها در سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار و دارو رسانی . دکتری 1400/12/09
حمید-شیدا -4,4;- بای پیریدین متصل شده بصورت کووالانسی بر روی نانو سیلیکاژل حاصل از سبوس برنج بعنوان نانو کاتالیست بازی درسنتز ترکیبات هتروسیکل پیران ها کارشناسی ارشد 1393/09/03
فروغ خسرویان استفاده از واکنشگر اصلاح‌شده تیونیل کلراید- سدیم سولفیت در سنتز نیتریل‌ها و دی‌الکیل سولفیت‌ها کارشناسی ارشد 1383/01/01
سارا خسروی نیا ساخت نانو ذرات مغناطیسی Fe2O3 کلسینه شده اصلاح شده با بتا- سیکلو دکسترین و کاربرد آن به عنوان کاتالیزور انتقال فاز در واکنش های حلقه گشایی اپوکسید ها کارشناسی ارشد 1392/10/18
مینا دایی تهیه کاتالیزور انتقال فاز باخاصیت مغناطیسی در مقیاس نانو Fe3O4/PAA-G-PEG و کاربرد نانولوله های ZnOبه عنوان یک کاتالیزور موثر درمحافظت کردن از گروههای کربونیل. کارشناسی ارشد 1389/12/14
جمال داور پناه ساخت، شناسایی و کاربرد نانو کاتالیزورهای مغناطیسی و کاتالیزورهای متخلخل دارای نانو حفره های منظم بر پایه ی سیلیکا دکتری 1392/12/07
سعید دغاغله بررسی روش های مختلف عصاره گیری گیاه مورینگا الیفرا و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی آن ها. کارشناسی ارشد 1398/11/30
سارا دقیقی تهیه ی تک ظرف آمیدو آلکیل نفتول های کاتالیست شده توسط اسیدهای جامد کارشناسی ارشد 1390/11/16
مریم دینوی زاده سنتز نانوساختارهای هوشمند هیبریدی میله های طلا و کاربرد آنها با استفاده از ترکیب روشهای گرمانوری پلاسمونیک و شیمی درمانی بر روی سلولهای سرطانی دکتری 1400/12/11
زیبا رحمانی تصفیه پساب های حفاری با استفاده از نانو اسفنج های زیست تخریب پذیر کارشناسی ارشد 1399/06/29
مریم زیادی تبدیل موثر اپوکسیدها به آزیدوهیدرین‌ها و تیوسیانوهیدرین‌های مربوطه کارشناسی ارشد 1386/01/01
فروغ زارعی بالنجان سنتز و تعیین ساختار هیدروژل های دو شبکه ای نانوکیتوسان- پلی اکریل آمید حاوی کاتیون‌های فلزی کارشناسی ارشد 1400/12/09
راضیه زراسوندی سنتز تک ظرف چهارجزیی مشتقات پیرانوپیرازول تسریع شده بوسیله ی پلیمری بر پایه ی بتاسیکلودکسترین. کارشناسی ارشد 1395/12/02
نصراله زرین درخت تثبیت تباسکلووکترین بر روی سنتز Dowen و بررسی کاربرد آن به عنوان کاتالیزور انتقال گاز در سنتز الکیل و فناسیل تیو سیانتها کارشناسی ارشد 1388/06/30
عبدالکاظم ساکی حلقه‌گشایی اپوکسیدها توسط تیوفنل‌ها در حلال پلی‌اتیلن گلیکول کارشناسی ارشد 1389/07/14
ابراهیم سروستانی واکنش کانیزارو بر روی بسته آلومینا کارشناسی ارشد 1382/01/01
سید جعفر سقانژاد استفاده از کاتالیزورها و نانوکاتالیزورهای اسیدی جدید و موثر در واکنش های تراکمی چند جزئی دکتری 1392/12/07
علی سواری استفاده از آلومینای بازی در تهیه تری‌تیوکربنات‌های متقارن و تیوکربنات‌های حلقوی کارشناسی ارشد 1385/01/01
سارا شعبانی بررسی سنتز مشتقات اسپایرواکس ایندول پیرولیزین کاتالیست شده توسط دی بنزو 18-کراون -6 اتر با محاسبات تئوری کارشناسی ارشد
طاهره طباطبائی تهیه کاتالیزور انتقال فاز چندعامل و بررسی کارآیی آن در باز کردن اپوکسیدها بانوکلئوفیل‌های مختلف در آب کارشناسی ارشد 1387/01/01
ندا عیاشی اتصال پلی اتیلن گلیکول ایمیدازولیوم برماید روی سیلیکاﮊل ونانوذرات اکسیداهن(Fe3O4 )به عنوان کاتالیزور انتقال فاز جدید وبررسی کاربرد انها در سنتز مواد الی. کارشناسی ارشد 1389/11/06
نرگس عبدالهی تهیه نانو اسید جامد جدید با خاصیت مغناطیسی و ملامین سولفونیک اسید و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات دی هیدروپیریمیدینون ها کارشناسی ارشد 1389/10/15
فخری عطانیان کاربرد نانوذرات نقره در احیاء کاتالیزوری نیتروآرنها و در محیط آبی کاربرد بورپودانتها در تهیه آزیدواکول‌ها کارشناسی ارشد 1387/01/01
نعیمه فارسی بای پیریدینیوم دی کلرید وارد شده درون دیواره KCC-1 به عنوان یک نانو کاتالیست کارآمد در سنتز مشتقات کرومن ها کارشناسی ارشد 1395/06/30
مهدی فلاح مهرجردی کاربرد سیلیکاسولفوریک اسید در تهیه 2و4-دی‌نیتروفنیل هیدرازو‌ن‌ها، تهیه اپی‌سولفیدها و سمیکاربازون‌ها کارشناسی ارشد 1383/01/01
مهدی فلاح مهرجردی تهیه تیوسیانوهیدرینها و آزیدوالکل‌ها تحت شرایط ملایم و با تکیه بر اصول شیمی و تهیه ارگانوسولفورها در شرایط ملایم و در حضور کاتالیزور انتقال فاز کارشناسی ارشد 1387/01/01
محبوبه قهرمانی سنتز 2H-ایندازولو فتالازین [2,1-b] –تریونها با استفاده از کاتالیزور نانو آلومینا سولفونیک اسید و بررسی تئوری مکانیسم واکنش کارشناسی ارشد 1391/12/16
مریم گرجی زاده کاربرد امابیس ها(تری فنیل فسفونیم) بوتن پراکسو دی سولفات و اما بی (تری فنیل فسفونیم ) بوش کلراید جهت سنتز آریل یدیدها کارشناسی ارشد 1388/04/14
راضیه ملکی تهیه نانو اسید جامد با خاصیت مغناطیسی و استفاده از آن در تهیه کرومن ها کارشناسی ارشد 1390/10/03
سهام ناصری فارسی: سنتز آریل گلایسیدیل اترهادر شرایط بدون حلال و تبدیل آن ها به آزیدو هیدرین ها و دی ال ها کارشناسی ارشد 1394/11/05
سیمین نظری سنتز کاتالیزورهای انتقال فاز نانومگنتیک و پلیمری جدید و بررسی کاربرد آنها در تبدیلات آلی. دکتری 1391/06/28
سمانه نوری بررسی روش‌های مختلف عصاره‌گیری برای بهینه‌سازی استخراج و تعیین خلوص کورکومین از دو گیاه زردچوبه (Curcuma longa L. ) و ریوند (Rheum ribes L.) و مقایسه فعالیت بیولوژیک آن ها کارشناسی ارشد 1395/11/06
کاظم نوربخش تبدیل تک‌مرحله‌ای الکل‌ها به اکسیم‌ها کارشناسی ارشد 1383/01/01
لیدا همت علیان استفاده از نانوالومینا سولفوریک اسیدوفسفو سولفونیک اسید به عنوان کاتالیزورهای اسیدی جامد موثر در سنتز بیس کومارین و آمید وآلکلیل نفتول ها کارشناسی ارشد 1391/12/15
سارا یوسفی استفاه از NaBH4/S8 به عنوان منبع تولید آنیون دی‌سولفید در تهیه دی‌آلکیل دی‌سولفیدها متقارن در فاز جامد کارشناسی ارشد 1385/01/01
سارا یوسفی سنتز نانو مواد هیبریدی آلی-معدنی جدید حاوی اترهای تاجی شکل و کاربرد آنها در واکنشهای نوکلئوفیلی. دکتری 1395/06/31
شماره تماس: 0611-3331042
پست الکترونیکی: