اعضای هیات علمی

امیرمحمد احدی

امیرمحمد احدی

امیرمحمد احدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 06133330012-20
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهرناز اموایی زاده اثر میدان مغناطیسی بر انتشار امواج غباری در پلاسماهای چند مؤلفه ای کارشناسی ارشد
ایمان بیداروند بهینه‌سازی بیناب نمایی عدسی گرمایی برای مشخصه‌یابی خواص نور‌ـ‌گرمایی لایه‌های نازک و نمونه‌های با جذب کم کارشناسی ارشد
رعنا اله یاری زاده مطالعۀ ساختار غلاف در پلاسماهای چند مؤلفه ای برخوردی کارشناسی ارشد 1401/04/26
شماره تماس: 06133330012-20
پست الکترونیکی: