يکشنبه, 28 مرداد 1397
تماس با دانشکده

مسئول مرکز فناوری اطلاعات دانشکده: نسیم آصفی نژاد

تماس:3509

پست الکترونیکی:asefynejad.n@scu.ac.ir

آدرس: بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران- دانشکده علوم

تلفن مدیریت
دانشکده علوم:33360018-061

تلفن معاونت آموزشی دانشکده علوم:33331046-061

تلفن معاونت پژوهشی دانشکده علوم:33331044-061

فکس:33337009

کد پستی:
6135743337

پست الکترونیکی:science@scu.ac.ir


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8