بستن

سرفصل های دروس زیست شناسی

سرفصل دروس زیست شناسی98

گرایش های گروه

گرایش ها

 

زیست شناسی  جانوری

زیست شناسی سلولی مولکولی 

میکروبیولوژی

 

 

گرایش ها

 

بیوشیمی

ژنتیک

فیزیولوژی جانوری

بیوسیستماتیک جانوری

میکروبیولوژی صنعتی

میکروبیولوژی باکتری های بیماری زا

فیزیولوژی گیاهی

سیستماتیک گیاهی

گرایش ها

 

فیزیولوژی جانوری

ژنتیک

زیست فناوری میکروبی