نخستین جشنواره بیوتک استارت استان خوزستان

نخستین جشنواره بیوتک استارت استان خوزستان


نخستین جشنواره بیوتک استارت استان خوزستان

 

 

فراخوان دریافت ایده های استارت آپی بیوتکنولوژی

آخرین مهلت ارسال ایده:1 بهمن1398

زمان برگزاری: 10 اسفند 1398

مکان برگزاری: دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم