برگزیدگان هفته پژوهش در دانشکده علوم

برگزیدگان هفته پژوهش در دانشکده علوم


برگزیدگان هفته پژوهش در دانشکده علوم

 

 

پژوهشگران برتر در محور علوم پایه:  آقای دکتر محمد صبائیان، عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک - خانم دکتر رویا میرزاجانی، عضو محترم هیات علمی گروه شیمی - خانم دکتر الهام حویزی، عضو محترم هیات علمی گروه زیست شناسی

پژوهشگر پیشکسوت  دانشگاه: آقای دکتر عزیزاله بهشتی عضو محترم هیات علمی گروه شیمی

پژوهشگران برتر در محور دانشجویی: آقای دکتر حمیدرضا نورمحمدی، دانشجوی مقطع  دکتری شیمی و خانم پریسا حسین زاده داشجوی مقطع کارشناسی ارشد شیمی