برگزاری مراسم جشن بازنشستگی همکار گرامی، جناب آقای شاطریان

برگزاری مراسم جشن بازنشستگی همکار گرامی، جناب آقای شاطریان


برگزاری مراسم جشن بازنشستگی همکار گرامی، جناب آقای شاطریان