بستن

گروه شیمی

پسا دکترا


دکتری پژوهش محور


گروه فیزیک

پسا دکتری

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی کاظمی                                                                                                                                                               

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری نجوم و اختر فیزیک  از دانشگاه فردوسی مشهد

استاد مربوطه: آقای دکتر مهدی کردزنگنه

مدت دوره: از اسفندماه97 تا اسفندماه98

موضوع پژوهش: جواب های ایستای فراتر از لاولاک

  فایل رزومه    

دکترای پژوهش محور


گروه زیست شناسی

گروه زیست شناسی


دکترای پژوهش محور