معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدصبائیان

گروه آموزشی: فیزیک

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی:sabaeian@scu.ac.ir

شرح وظایف

 

1- امور مربوط به گرنت، طرح های پژوهشی

2- امور مربوط به ارتباط با صنعت

3- امور مربوط به دانشجویان پژوهش محور و پسا دکترا

4- دبیر کمیته منتخب

5- برگزاری سمینارها و کارگاه های پژوهشی

6- امور مربوط به پورتال داشکده

7- عضو حقوقی هیات تحریریه و مجلات دانشکده

8- امور مربوط به کتابخانه داشکده

9- امور مربوط به مرکز کامپیوتر دانشکده

10- امور مربوط به آزمایشگاه های تحقیاتی

11- امور مربوط به فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان