بستن

دفترچه تلفن

تماس با ما

حوزه ریاست دانشکده

 

آدرس: بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران- دانشکده علوم- کد پستی: 6135743337

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم پست الکترونیکی
آقای دکترداود افشار رئیس دانشکده علوم 3500 061-33360018 da_afshar@scu.ac.ir

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم پست الکترونیکی
خانم دکتر سعادت رستگارزاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 3512 06133331046 rastegarz@scu.ac.ir

 

 

حوزه معاونت پژوهش ، فناوری و ارتباط با جلامعه

 

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم پست الکترونیکی
آقای دکتر محمد صبائیان معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه 3511 061-33331364 sabaeian@scu.ac.ir

 

تماس با ما

 

گروه های آموزشی

عنوان گروه نام و نام خانوادگی مدیر گروه شماره داخلی شماره مستقیم پست الکترونیکی
گروه شیمی دکتر ولی اله نوبخت 3521 061-33331042  
گروه فیزیک دکتر عبدالمحمد قلمبر دزفولی 3550 061-33331040  
گروه زیست شناسی دکتر سیده الهام رضاتوفیقی 3590 061-333331045